جلسه هیئت مدیره اتحادیه مصالح ساختمانی مشهد با مدیرکل محترم اداره صمت خراسان رضوی جناب آقای امیررضا رجبی پیرامون تامین سوخت تولیدکنندگان مصالح ساختمانی