شرکت فنی مهندسی ایستابنیان ، عاملیت فروش و دارنده گواهینامه اجرا از کناف ایران