جلسه کمیسیون فنی اتحادیه مصالح ساختمانی مشهد وحومه