نام پروژه: پروژه مسکونی آقای رزاقی
   کارفرما: جناب آقای رزاقی
   مکان پروژه: بلوار سجاد خیابان یاسمن
   نوع پروژه: مسکونی
پروژه مسکونی آقای رزاقی
پروژه مسکونی آقای رزاقی پروژه مسکونی آقای رزاقی پروژه مسکونی آقای رزاقی پروژه مسکونی آقای رزاقی پروژه مسکونی آقای رزاقی پروژه مسکونی آقای رزاقی