نام پروژه: مسکونی آقای هاشمی
   کارفرما: آقای هاشمی
   مکان پروژه: بولوار کلانتری - روبروی معین درباری
   نوع پروژه: مسکونی
مسکونی آقای هاشمی
مسکونی آقای هاشمی مسکونی آقای هاشمی مسکونی آقای هاشمی مسکونی آقای هاشمی