نام پروژه: برج مسکونی یاس ( هانا )
   کارفرما: شرکت زیبا سازه
   مکان پروژه: بولوار فردوسی
   نوع پروژه: مسکونی
برج مسکونی یاس ( هانا )