نام پروژه: برج مسکونی اسپادانا
   کارفرما: آقای ملکی
   مکان پروژه: کوهسنگی 28
   نوع پروژه: مسکونی
برج مسکونی اسپادانا