نام پروژه: برج تجاری اداری البان
   کارفرما: شرکت الوان بافت پارسیان
   مکان پروژه: بولوار معلم - نبش معلم 16
   نوع پروژه: اداری
برج تجاری اداری البان