نام پروژه: بازار بزرگ خیام
   کارفرما: شورای بازار خیام
   مکان پروژه: میدان بار سپاد
   نوع پروژه: تجاری
بازار بزرگ خیام