نام پروژه: مجتمع تجاری اداری سایه
   کارفرما: آقای حسن زاده
   مکان پروژه: جاده قوچان - نبش آزادی 91
   نوع پروژه: اداری
مجتمع تجاری اداری سایه