نام پروژه: برج تجاری اداری سجاد
   کارفرما: شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
   مکان پروژه: بولوار سجاد
   نوع پروژه: اداری
برج تجاری اداری سجاد