نام پروژه: برج نگین پاسارگاد
   کارفرما: شرکت اسلیم گستر
   مکان پروژه: بولوار سجاد
   نوع پروژه: اداری
برج نگین پاسارگاد