نام پروژه: برج سینا
   کارفرما: آقایان حسیب و زینلیان
   مکان پروژه: خیابان کفایی
   نوع پروژه: مسکونی
برج سینا