نام پروژه: هتل فرهنگ و هنر
   کارفرما: شرکت ال مس
   مکان پروژه: نبش رازی 1
   نوع پروژه: هتل ها
هتل فرهنگ و هنر