نام پروژه: بازار فردوسی 2
   کارفرما: شرکت سورنا پاژ
   مکان پروژه: انتهای خیابان مفتح
   نوع پروژه: تجاری
بازار فردوسی 2