نام پروژه: برج سپهر(سرپرستي بانك صادرات استان های خراسان)
   کارفرما: شركت مانا-آثارطوس-پیمان سعید غدیر
   مکان پروژه: ميدان جانباز
   نوع پروژه: بانک ها
برج سپهر(سرپرستي بانك صادرات استان های خراسان)
برج سپهر(سرپرستي بانك صادرات استان های خراسان) برج سپهر(سرپرستي بانك صادرات استان های خراسان) برج سپهر(سرپرستي بانك صادرات استان های خراسان) برج سپهر(سرپرستي بانك صادرات استان های خراسان)