نام پروژه: برج مسکونی باران2
   کارفرما: گروه مهندسی باران : مهندس هشام مقدسی
   مکان پروژه: هفت تیر-نبش گلشن 3
   نوع پروژه: مسکونی
برج مسکونی باران2
برج مسکونی باران2 برج مسکونی باران2 برج مسکونی باران2 برج مسکونی باران2 برج مسکونی باران2 برج مسکونی باران2