نام پروژه: برج مسکونی باران1
   کارفرما: گروه مهندسی باران : مهندس هشام مقدسی
   مکان پروژه: بلوار وکیل آباد _ هاشمیه10
   نوع پروژه: مسکونی
برج مسکونی باران1
برج مسکونی باران1 برج مسکونی باران1