نام پروژه: استادیوم ورزشی امام رضا ع - آستان قدس رضوی
   کارفرما: شرکت شالده - اداره تربیت بدنی آستان قدس
   مکان پروژه: بلوار فردوسی - جنب آپارتمان های مرتفع
   نوع پروژه: مجتمع فرهنگی ورزشی
استادیوم ورزشی امام رضا ع - آستان قدس رضوی
استادیوم ورزشی امام رضا ع - آستان قدس رضوی استادیوم ورزشی امام رضا ع - آستان قدس رضوی استادیوم ورزشی امام رضا ع - آستان قدس رضوی استادیوم ورزشی امام رضا ع - آستان قدس رضوی استادیوم ورزشی امام رضا ع - آستان قدس رضوی استادیوم ورزشی امام رضا ع - آستان قدس رضوی